Home Uncategorized Terms and conditions for advertisers – Όροι χρήσης για τους διαφημιζόμενους

Terms and conditions for advertisers – Όροι χρήσης για τους διαφημιζόμενους

by Anna Votsi
468 views

Ελληνικά

Η πάροχος κα Βότση Άννα είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας «www.kefaloniabyanna.com» καθώς και των σελίδων «https://www.youtube.com/ kefaloniabyanna» και «https://www.facebook.com/ kefaloniabyanna» στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία διαθέτει διαφημιστικό χώρο και χρόνο. Επίσης, παράγει διαφημιστικά βίντεο.

Μετά την συμφωνία και την έκδοση απόδειξης/τιμολογίου ο Πάροχος και ο Πελάτης συμφωνούν τα κάτωθι:

Δικαιώματα και υποχρεώσεις της παρόχου

1. Η πάροχος οφείλει όταν ολοκληρώσει την διαφημιστική καταχώριση (φωτογραφίες, video ή κείμενο) και πριν την δημοσιεύσει, να την παρουσιάσει στο πελάτη για να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων, που περιλαμβάνονται. Μετά την δημοσίευση της καταχώρισης η πάροχος δεν υποχρεούται σε καμία αλλαγή ή τροποποίησή της.
2. Η Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατά την απόλυτη κρίση της, από τη λίστα των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων, όσες και όποιες επιθυμεί ανά κατηγορία (χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του πελάτη, εφόσον επιλεγεί) για να τις προβάλει στην ειδική κατηγορία με τις αγαπημένες υπηρεσίες αλλά και στις διαδρομές, που προτείνει σε κάθε περιοχή.
3. Η Πάροχος δικαιούται σε περίπτωση μη ανανέωσης της συνδρομής από τον πελάτη ή μη καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής να διαγράψει την καταχώριση του πελάτη από την ιστοσελίδα της χωρίς άλλη ειδοποίηση.
4. Η Πάροχος δικαιούται να διαφημίζει στην ιστοσελίδα της ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της επιχείρησης του πελάτη κατά την απόλυτη κρίση της και άνευ ενημέρωσης ή έγκρισης από τον πελάτη.
5. Η Πάροχος δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας της και δεν εγγυάται ότι η παρεχόμενη με την παρούσα υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και του λογισμικού μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση βλάβης της ιστοσελίδας θα προσπαθήσει να την αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατόν.
6. Η Πάροχος δεν ευθύνεται για την τυχόν περαιτέρω διασπορά των καταχωρίσεων που αφορούν τον πελάτη μέσω internet και social media.
7. Η Πάροχος δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της συνδρομής σε περίπτωση που τη διακοπή ζητήσει ο πελάτης.
8. Η Πάροχος δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα της επιχείρησης του πελάτη, ούτε το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών, που παρέχει.
9. Η πάροχος δεν ευθύνεται αν από τα στοιχεία, που της έδωσε ο πελάτης και περιλαμβάνονται στην καταχώρισή του, παραβιάζονται δικαιώματα τρίτου σε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
10. Συμφωνείται ότι τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών και των βιντεοσκοπήσεων, που έχουν ληφθεί από την πάροχο, τους υπαλλήλους ή συνεργάτες αυτής και περιλαμβάνονται στην καταχώριση της επιχείρησης του πελάτη στα πλαίσια της παρούσας ανήκουν σε αυτήν (πάροχο).

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πελάτη

1. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και τη νομιμότητα των στοιχείων της επιχείρησής του, που παρέδωσε στην πάροχο στα πλαίσια της παρούσας.
2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που μπορεί να υποστεί η πάροχος από απαίτηση αποζημίωσης τρίτου αναφορικά με το είδος ή/και το περιεχόμενο της καταχώρισης ή των παρεχόμενων από τον πελάτη υπηρεσιών.
3. Ο Πελάτης έδωσε την συγκατάθεσή του προς την πάροχο, όπως συλλέξει, χρησιμοποιήσει και κοινοποιήσει προσωπικά του δεδομένα και ιδίως αυτά της εικόνας του (βίντεο και φωτογραφίες) στα πλαίσια της παρούσας διαφημιστικής προβολής και συναινεί στην χρήση από την πάροχο του ονόματός του, της φωτογραφίας αυτού και των εγκαταστάσεων της επιχείρησής του, της επωνυμίας της επιχείρησής του και κάθε άλλου απαραίτητου για την διαφήμισή του στοιχείο, έχει δε υπογράψει την από //2018 σχετική δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
4. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Πάροχο για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που απέστειλε ή υπέβαλε για καταχώριση.

Τελικές διατάξεις
Ακόμη και σε περίπτωση, κατά την οποία ορισμένος όρος της παρούσας διαγνωσθεί ως άκυρος, το κύρος των υπολοίπων όρων της σύμβασης δε θίγεται.
Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από κάποιον από τους συμβαλλομένους, θα αποτελεί για τον άλλον σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας με υπαιτιότητα του παραβάτη.

Δήλωση Συγκατάθεσης

Με την παρούσα ο πελάτης συναινεί στην φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση του και της επιχείρησής του από την ως άνω και από υπαλλήλους ή συνεργάτες της. Ρητά και ανέκκλητα δίνει την συγκατάθεσή του και εξουσιοδοτεί την Πάροχο, όπως συλλέξει, χρησιμοποιήσει και κοινοποιήσει προσωπικά του δεδομένα και ιδίως την εικόνα του (βίντεο και φωτογραφίες). Συναινεί στη χρήση από την ως άνω του ονόματός του, της φωτογραφίας του, της επωνυμίας και των εγκαταστάσεων της επιχείρησής του, στην επικοινωνία, μετάδοση, αναμετάδοση, προβολή των βιντεοσκοπημένων ή φωτογραφικών στιγμιότυπων μέσω των ανωτέρω ιστότοπων αλλά και στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, σε έντυπα μέσα (δημοσίευση καταχωρήσεων σε εφημερίδες, περιοδικά, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, διαφημιστικά φυλλάδια) και σε κάθε άλλη πρόσφορη κατά την κρίση της ως άνω προωθητική/διαφημιστική ενέργειας.
Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η συλλογή, η επεξεργασία και η κοινοποίηση των ως άνω δεδομένων αποσκοπούν στην διαφήμιση και προώθηση της επιχείρησής μου αλλά και στην γενικότερη ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί της Κεφαλονιάς.
Αναγνωρίζει ότι η ως άνω επιχείρηση δεν ευθύνεται για την τυχόν περαιτέρω διασπορά των ανωτέρω δεδομένων μου μέσω internet και social media.
Ο πελάτης δεν έχει και δεν διατηρεί καμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα κατά της επιχείρησης ή/και των προστηθέντων της αναφορικά με πνευματικά ή/και συγγενικά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας.
Δηλώνει ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα στοιχεία του είναι πλήρη, ακριβή και αληθινά.
Σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της διαφήμισης, η παρούσα Δήλωση Συγκατάθεσης ανανεώνεται αυτοδικαίως.
Ο πελάτης έχει διαβάσει και έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο της παρούσας και ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση αποδέχεται όσα αναγράφονται σε αυτήν.

English

The provider Anna Votsi is the owner and administrator of the website “www.kefaloniabyanna.com” in which she provides advertising space and time as well as of the pages “https://www.youtube.com/kefaloniabyanna” and “https://www.facebook.com/ kefaloniabyanna” in the respective social media. She also produces advertising videos.

Once an agreement has been made with an advertiser and a receipt or invoice is issued the Provided and the Client have agreed on the following:

Rights and obligations of the Provider

1. The Provider, upon completion of the advertising registration (photos, videos or text) and before publishing it, ought to present it to the client to check the data included. After publishing the registration the provider is not obliged to change or modify it.
2. The Provider reserves the right to choose, at their absolute discretion, from the list of advertised businesses, the ones they wish per category (at no extra cost to the client, if selected) to promote them in the special category with the favourite services as well as the routes they suggest in each region.
3. The Provider, in case the client does not renew the subscription or pay the agreed fee, is entitled to delete the client’s registration from their website without further notice.
4. The Provider is entitled to advertise on their website competing businesses to the client’s business at their absolute discretion and without any notice or approval by the client.
5. The Provider has no responsibility for any damage caused in the event of unavailability of their website and does not guarantee that the service provided will be uninterrupted due to the specific nature of the Internet and the software through which the information is distributed. In such an event the Provider will attempt to restore the website as soon as possible.
6. The Provider is not responsible for any further dissemination of the registrations concerning the client via internet and social media.
7. The Provider is not obliged to refund the agreed amount for the time remaining from the day of the interruption until the original expiry of the subscription in the event of the interruption being requested by the client.
8. The Provider does not guarantee the commercial or personal credibility of the client’s business, nor the type and quality of the services it provides.
9. The Provider is not responsible if any of the data provided by the client and included in their registration violates third party’s rights in trademark, copyright or other proprietary rights.
10. It is agreed that the copyright of the photos and video recordings taken by the provider, their employees or associates and included in the registration of the client’s business under this agreement belongs to them (the provider).

Rights and obligations of the Client

1. The Client bears full and sole responsibility for the accuracy and legitimacy of the details of their business been delivered to the Provider under this agreement.
2. The Client is required to restore any damage incurred to the Provider as a result of third party’s claim for compensation in respect of the kind or/and content of the registration or the services provided by the Client.
3. The Client has given their consent to the Provider to collect, use and share their personal data, their image (videos and photos) in particular, within this advertising promotion and agrees to the use by the Provider of their name, their photo and the facilities of their business, the name of their business and any other data necessary for advertising, and they have signed the ../../2018 relevant declaration of permission for the processing of the said personal data.
4. The Client is required to promptly inform the Provider of any change of the data sent or submitted for registration.
Final Provisions
Even if a term of this Agreement is found to be invalid, the validity of the other terms of the Agreement is not prejudiced.
No amendment to this Agreement will be effective unless written and signed by both parties.
Any breach of the terms hereof, which are all considered essential, by one of the parties, will constitute for the other party a reason to terminate this Agreement at the fault of the offender.
Any dispute arising from this Agreement shall be determined by the Courts of Kefalonia Greece.
To credit the above, the present document was drawn up in two (2) identical copies and each of the parties received one.

Declaration of permission

The client consents to the shooting and / or filming of myself and my business by the aforementioned person and by their employees or associates. The Client explicitly and irrevocably give the Provider their consent and authorize them to collect, use and share their personal data and their image (videos and photos) in particular: The Client consents to the use by the aforementioned person of his name,  photos,  business name and facilities, to the communication, transmission, retransmission, projection of videos or photos via the aforementioned websites, but also on television, radio, printed media (publication on newspapers and magazines, promotional leaflets) and to any other promotional action deemed appropriate by the aforementioned person.
The Client acknowledges that the collection, processing and sharing of the aforementioned data aim to the promotion of the Provider’s business as well as the general development of tourism on the island of Kefalonia.
The Client acknowledges that the aforementioned business is not responsible for any further dissemination of the data mentioned above via internet and the social media.
Holds no claim or right against the business or/and its addressees regarding intellectual or/ and related rights or personality rights.
The Client declares that the information provided herein is complete, accurate and true.
In case of renewal or extension of the Advertising period, the present Declaration of Permission is automatically extended.
The Client must have read and been informed of the content herein and freely and in full awareness has accept what is written by signing the invoice of advertising.

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.